Håkan Bremberg

At the studio and gallery
I ateljén och galleriet

One of my main sources of inspiration is the Swedish nature but I am open to any view that can be transformed into a painting.

En av mina huvudsakliga inspirationskällor är den svenska naturen, men jag är öppen för allt som kan omvandlas till en målning.

I started with a pencil and a piece of paper, but my desire to develop further lead me to a string of courses on the art of oil painting.

Jag började med en penna och ett papper, men min önskan att utvecklas vidare ledde mig till en rad kurser om konsten att måla med oljefärger.

Finally I completed a four year academic art course. It handed me the tools I needed to explore the wonderful world of colours and shades.

Slutligen fullföljde jag en fyraårig akademisk konstnärsutbildning. Den gav mig de verktyg jag behövde för att utforska den underbara världen av färger och färgtoner.

Below are some international prizes I have been awarded.

Härunder finns några internationella priser jag har tilldelats.

For a presentation of ”Il David”, turn on your loudspeakers and click on the picture. At 2min 20sec…
För en presentation av ”Il David”, sätt på högtalarna och klicka på bilden. Vid 2min 20sek…

There has also been other ways to show appreciation of my artwork.

Det har även funnits andra sätt att visa uppskattning av min konst.

From the book ”The Best Modern and Contemporary Artists”.
Från boken ”The Best … Artists” [De bästa moderna och nutida konstnärerna].

Music is another way of expression.

Musik är ett annat uttryckssätt.

”Oh Irene”, one of the songs I have written.
”Oh Irene”, en av de sånger jag har skrivit.